You are currently browsing the category archive for the ‘welzijn’ category.

Beste Bomspotter,
Vredesactie stuurt u onderstaand bericht omdat we NU moeten reageren.
Stuur een e-mail naar onze nieuwe beleidsmakers en vraag aan al je vrienden en familie om hetzelfde te doen.
Met dank,
Vredesactie

SCHRIJF DE VERWIJDERING
VAN KERNWAPENS
IN HET REGEERAKKOORD
 
 
 

 

Kernwapens weg uit België, het is nu of nooit.
U dacht dat het bijna in orde was? Helaas niet. Onze vorige regering heeft het niet gedurfd.
Vandaag wordt er een nieuw regeerakkoord gemaakt. De onmiddellijke en onvoorwaardelijke verwijdering van de kernwapens moet erin, anders geraken we ze nooit kwijt.
Stuur daarom, nu, met één muisklik een e-mail naar onze beleidsmakers.


Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Als ‘trainstoppers’ zetten we eigen lijf en leden in om oorlogstreinen tegen te houden. Met de campagne Bomspotting stellen we de kernwapens in vraag. Als pacifistische beweging lanceren we initiatieven die de afbouw van de wapenindustrie mogelijk maken.
Vredesactie, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, info@vredesactie.be, http://www.vredesactie.be,             03 281 68 39  03 281 68 39    03 281 68 39  03 281 68 39      03 281 68 39  03 281 68 39    03 281 68 39  03 281 68 39        03 281 68 39  03 281 68 39    03 281 68 39  03 281 68 39      03 281 68 39  03 281 68 39    03 281 68 39  03 281 68 39          03 281 68 39  03 281 68 39    03 281 68 39  03 281 68 39      03 281 68 39  03 281 68 39   03 281 68 39      03 281 68 39  03 281 68 39    03 281 68 39  03 281 68 39
Advertentie

Twee weken terug ontmoette ik een jonge, sympathieke en goed opgeleide jongeman. Een filosoof van opleiding. Op deze blog schreef ik geschokt te zijn dat zo iemand aangaf NVA te zullen stemmen. Doorslaggevend voor hen was hun houding t.o.v. de uitkeringsggerechtigden.  Hij motiveerde zijn stemgedrag specifiek door te verwijzen naar een of andere conservatieve filosoof. Toevallig vond ik in de DS een uitstekend artikel van John Vandaele en  Rik Coolsaet. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat NVA oude trucs toepast: cadeaus voor de rijken, en -nog maar eens- meppen op de arme sloebers. Deze praktijk omhullen ze met de dure woorden van de Britse conservatief  Theodore Dalrymple. Het volledige artikel kan je hier lezen. Een aanrader. Dat is de inzet waar we zondag voor stemmen: voor of tegen de verzorgingsstaat.

Vandaag een 10- tal woon-en zorgcentra in het Leuvense in 7 haasten het volgende gemaild: “Het artikel in De Standaard over bejaarden die in woon- en zorgcentra leven en die de kans niet krijgen om te gaan stemmen heeft mij behoorlijk aangegrepen. Ik ben verpleegkundige, ken de werkdruk en begrijp dat het moeilijk is om iedereen te mobiliseren, maar ik zou mij zondag wat graag als vrijwilliger inzetten om naar uw instelling en/ of andere te komen en bewoners hetzij met mijn auto hetzij te voet met de rolstoel naar het stembureau te begeleiden. Maar omdat ik zelf kandidaat ben op de kamerlijst van Groen! ligt dat misschien wat moeilijk. Ik heb echter al eens links (en rechts) nagevraagd binnen (en buiten) de partij en er zijn heel wat mensen die niet op de verkiezingslijst staan die willen afkomen om de bewoners die dat wensen mee te nemen. Dit alles geheel vrijblijvend zonder wie dan ook onder druk te zetten of te beïnvloeden.Als u op ons voorstel wil ingaan, kunt u het mij per kerende mailen ofwel bellen naar mijn GSM.”

Was heel blij met volgende return: ” Vanuit de woonzorgcentra van OCMW-Leuven hebben we echter alle mogelijke inspanningen gedaan om de bewoners die kunnen, naar de stembus te begeleiden via aangepast vervoer en extra begeleiding. In die zin hebben we geen vrijwilligers meer nodig voor deze “activiteit”.

 Positieve energie!

(deze tekst als documentatie bij mijn post van vandaag. – H. Vanheusden)

NVKVV wenst meer duidelijkheid in de wetgeving over de rol van verpleegkundigen bij euthanasie e.a. medische beslissingen bij het levenseinde 

In oktober 2005 werd binnen het NVKVV de Ad hoc werkgroep Rol en houding van de verpleegkundige bij euthanasie e.a. Medische Beslissingen bij het Levenseinde opgericht. Deze ad hoc werkgroep, onder voorzitterschap van dhr. R. Tytgat, bestaat uit leden van de Juridische Adviesgroep, van de Werkgroep Spoedgevallen en Intensieve Zorg en van de Werkgroep Pastoraal, Ethiek en Humanisering. Ook mevr. Ingrid Lauwers, stafmedewerker zorgdepartement en coördinator Palliatief Support Team Sint- Vincentiusziekenhuis V.Z.W. Antwerpen/Mortsel, maakt er deel van uit. De werkgroep wordt voor sociaal-wetenschappelijk advies bijgestaan door prof dr Johan Bilsen, docent en onderzoeker van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB.

Aanleiding tot de oprichting was de vaststelling dat verpleegkundigen in een onduidelijke en kwetsbare positie verkeren bij alle medische beslissingen aan het levenseinde (MBL).

De ad hoc werkgroep heeft zich tot doel gesteld richtlijnen voor verpleegkundigen uit te werken, in eerste instantie rond euthanasie, later rond andere MBL’s. Een intensieve vergaderfrequentie leidde reeds tot een voorstel met aanvullingen op de wet op de euthanasie van 28 mei 2002 en tot het aanstippen van pijnpunten bij de andere MBL’s.

Voorstel tot aanvullingen op de Wet op de Euthanasie van 28 mei 2002

Aangezien het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces tot de A-handelingen van de verpleegkundigen behoort, zal de verpleegkundige er haast vanzelf over waken dat de nodige bijstand wordt verleend bij het stervensproces van de patiënt en de rouwverwerking.

In de wet op de euthanasie staat dat de arts het verzoek van de patiënt moet bespreken met het verplegend team. De werkgroep vraagt bijkomend dat de geraadpleegde leden van het verpleegkundig team ook hun visie mogen neerschrijven in het patiënten dossier.

Sinds kort werd ook de rol van de apotheker toegevoegd aan de wet. Wij wensen dat voor wat betreft de verzorgingsinstellingen wordt verduidelijkt dat de apotheker het voorgeschreven euthanaticum persoonlijk aflevert aan de betrokken arts of aan de verpleegkundige en dat de arts de apotheker op de hoogte brengt welke verpleegkundige het voorgeschreven euthanaticum in ontvangst zal nemen. 

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat verpleegkundigen wettelijk beschermd worden wanneer wij voorbereidende handelingen uitvoeren, nodig voor de toepassing van de euthanasie. Welke deze voorbereidende handelingen precies zijn, zal nog moeten worden bepaald door de koning, na advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde.

Ook zou de arts vooraf met de verpleegkundige(n) de handelingen die zullen worden verricht, alsook de te gebruiken middelen moeten bespreken. Deze afspraken worden door de arts in het patiëntendossier geschreven en door hen beiden ondertekend. De arts blijft verantwoordelijk om de procedure correct te volgen en zal als enige het euthanaticum aan de patiënt toedienen.

Tenslotte zijn we ons bewust van het belang van “zorg om de zorgenden” en van mening dat in de wet moet worden opgenomen dat na de uitvoering van de euthanasie de gezondheidszorgwerkers die bij de euthanasie betrokken waren, een nabespreking houden ten einde hun ervaringen en emoties te verwoorden, zonodig in aanwezigheid van een psycholoog.

Onderstaande concrete juridische voorstellen ter aanvulling van de Wet op de Euthanasie van 28 mei 2002 worden in de loop van 2006 voorgelegd aan de achterban en zullen onderwerp uitmaken van gesprekken met diverse betrokkenen.

Art.3 §2 4°: …of leden van dit team. De betrokken leden van het verpleegkundig team

schrijven hun visie in het patiënten dossier.

Art. 3 bis: De apotheker die een euthanaticum aflevert, pleegt geen misdrijf, wanneer hij handelt op basis van een voorschrift opgesteld door een arts die heeft gehandeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 1 tot 3, of artikel 4, § 2.

De apotheker levert persoonlijk het voorgeschreven euthanaticum af aan de betrokken arts.

Binnen een verzorgingsinstelling levert de apotheker het voorgeschreven euthanaticum persoonlijk af aan de betrokken arts of aan de verpleegkundige. De arts brengt de apotheker op de hoogte welke verpleegkundige het voorgeschreven euthanaticum in ontvangst zal nemen.

De Koning bepaalt de zorgvuldigheidsregels en voorwaarden waaraan het voorschrift en de aflevering van geneesmiddelen die als euthanaticum worden gebruikt, moeten voldoen.

Art. 3 ter:

1° De verpleegkundige pleegt geen misdrijf wanneer hij:

ü Binnen de verzorgingsinstellingen het voorgeschreven euthanaticum van de apotheker in ontvangst neemt, zoals voorzien in artikel 3 bis van deze wet.

ü De voorbereidende handelingen uitvoert, nodig voor de toepassing van de euthanasie.

(De koning bepaalt, na advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, welke deze voorbereidende handelingen zijn).

2° Zonder afbreuk te doen aan artikel 14, bespreekt de arts vooraf met de verpleegkundige(n), de handelingen die zullen worden verricht, alsook de te gebruiken middelen en worden de afspraken door de arts in het patiëntendossier geschreven en door hen ondertekend.

3° Enkel de arts dient de euthanatica toe aan de patiënt.

4° Onverminderd art. 21 quinquies § 1 a) van het K.B. nr 78 zal de verpleegkundige erover waken dat de nodige bijstand wordt verleend bij het stervensproces van de patiënt en de rouwverwerking.

Art. 7

12° De hoedanigheid van de apotheker die de euthanatica heeft afgeleverd.

13° De hoedanigheid van de verpleegkundigen die volgens deze wet hun bijstand hebben verleend bij de toepassing van de euthanasie.

12° wordt 14°

Art. 14 (tweede alinea)Uit het patiëntendossier van de patiënt moet blijken dat aan de voorwaarden en de procedure zoals voorzien in artikel 3 of artikel 4 wordt voldaan.

Art. 14 bis Na de uitvoering van de euthanasie houden de gezondheidszorgwerkers die bij de euthanasie betrokken waren, een nabespreking ten einde hun ervaringen en emoties te verwoorden, zonodig in aanwezigheid van een psycholoog.

Medische Beslissingen bij het Levenseinde: ook hier willen verpleegkundigen meer duidelijkheid

Euthanasie vertegenwoordigt maar één beperkt aspect van de Medische Beslissingen bij het Levenseinde (MBL). En uiteraard kennen we naast de MBL’s ook het bestaan van de Palliatieve Zorg (PZ), die in de Wet op de Palliatieve Zorg van 14 juni 2002 als volgt wordt omschreven: “Onder palliatieve zorg wordt verstaan : het geheel van zorgverlening aan patiënten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieën reageert.

Voor de begeleiding van deze patiënten bij hun levenseinde is een multidisciplinaire totaalzorg van essentieel belang, zowel op het fysieke, psychische, sociale als morele vlak.

Het belangrijkste doel van de palliatieve zorg is deze zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en maximale autonomie te bieden. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het resterende leven van deze patiënt en nabestaanden te waarborgen en te optimaliseren.”

In de Wet op de Euthanasie staat in art. 3 §2 1° letterlijk dat de arts bij een euthanasievraag met de patiënt de mogelijkheden van de palliatieve zorg moet bespreken, hetgeen we ook kunnen begrijpen als de noodzaak van een “palliatieve filter”.

Palliatieve Zorg vereist dus een totaalbenadering van de patiënt en is ruimer opgevat dan een Medische Beslissing bij het Levenseinde.

Na uitgebreid onderzoek kunnen de medische beslissingen bij het levenseinde als volgt ingedeeld worden:

 1. Toedienen van middelen met de uitdrukkelijke bedoeling het leven van de patiënt te beëindigen

1.1. euthanasie( Wet 28 mei 2002 art 2: “Onder euthanasie wordt verstaan het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene op diens verzoek).

1.2. zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt

Deze MBL wordt beschouwd als doodslag (doden met het oogmerk om te doden, art.

393 SW) of moord (doodslag met voorbedachte rade, art. 394 SW) en is dus strafrechterlijk vervolgbaar.

1.3. Hulp bij zelfdoding

Zelfdoding op zich is niet strafbaar.

Maar wie hulp bij zelfdoding niet verhindert, zou kunnen beschuldigd worden van “schuldig verzuim” (omissiedelict).

Indien de arts de volledige procedure van de euthanasie volgt en het euthanaticum door de patiënt aan zichzelf laat toedienen, bvb door een beker met barbituratenoplossing te laten uitdrinken, dan beschouwt de Commissie die toezicht houdt op de euthanasieaangiftes dit als rechtsgeldig. Het gaat hier om een wijze van uitvoering van euthanasie.

De definitie van euthanasie in de wet sluit deze vorm van hulp niet uit. Toch zou hulp bij zelfdoding moeten vermeld worden in de wet als mogelijke vorm van euthanasie om alle twijfel uit te sluiten.

 2. Intensifiëring van pijn- en symptoombestrijding

2.1. wetende dat de patiënt vroeger KAN sterven

De intentie van de arts in zijn behandeling is hier bepalend: levensbeëindiging of pijnbestrijding? . Hier kan ook verwezen worden naar art. 11 bis van de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002: “elkeen behoort van de beroepsbeoefenaars in de zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten”.

2.2. mede met de bedoeling het leven te verkorten

Indien dit de bedoeling is, dan is de handeling strafbaar (opzettelijke doding, doodslag of moord)

In de praktijk bestaat hier een grijze zone, waar juridisch niets geregeld is. Dit gebeurt onder meer bij uitbehandelde patiënten waar elke verdere therapie om het leven in stand te houden uitzichtloos is. Voorbeeld: het afkoppelen van beademingsapparatuur in combinatie met barbituratentoediening op diensten voor intensieve zorg.

In diensten voor intensieve zorg zouden uitbehandelde patiënten in een afzonderlijke kamer sereen moeten kunnen sterven (palliatief bed in de IZ).

Een betere formulering om de strafbaarheid te voorkomen zou zijn: wetende dat het leven waarschijnlijk zal verkort worden.

Met deze vorm van MBL moet zeer zorgvuldig omgesprongen worden.

 3. Beslissing tot niet (meer) behandelen

Indien de patiënt bij bewustzijn is, dan moet dit met hem afgesproken worden.

De Wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 geeft de patiënt ook zelfbeschikkingsrecht, waarbij hij een medische handeling kan weigeren.

Indien een behandeling uitzichtloos is, dan moet kunnen besproken worden of die moet voortgezet worden of niet en of de patiënt kan eisen dat je zinloze handelingen stelt.

Indien in geval van urgentie de familie of de vertrouwenspersoon nog niet aanwezig zijn, dan moet intensief behandeld worden in afwachting van hun komst, tenzij DNR-beleid vaststaat (art. 8 §5 en art.14 wet op de patiëntenrechten).

Echte wetgeving rond DNR (do not resuscitate) is er nog niet. Dit is absoluut noodzakelijk. Indien er geen DNR beleid is, dan zou er met reanimatie moeten gestart worden, zelfs bij een palliatieve patiënt!

Bij het opstellen van een DNR document moeten patiënt, familie, huisarts en verpleegkundigen betrokken worden.

Pleidooi om DNR meer bespreekbaar te maken, ook in ouderen- en thuiszorg.

We kunnen nog twee vormen in de beslissing tot niet (meer) behandelen onderscheiden:

3.1. wetende dat de patiënt vroeger KAN sterven

3.2. met de uitdrukkelijke bedoeling het leven te verkorten

 4. Palliatieve sedatie

Ook bij optimale palliatieve zorg kunnen in de terminale fase lichamelijke of psychische symptomen voorkomen die onbehandelbaar zijn en leiden tot ondraaglijk lijden, zogenaamde refractaire symptomen. Bij deze indicatie kan palliatieve sedatie, dit is “het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase”, worden toegepast. De mate van bewustzijnsverlies kan variëren van gering tot volledig. Onder diepe sedatie wordt het doorlopend in slaap houden van een patiënt verstaan, met behulp van hoge dosissen sedativa, met als doel zijn lijden te verlichten maar zonder de bedoeling het leven te beëindigen. Diepe sedatie wordt soms ook wel palliatieve of terminale sedatie genoemd.

 Wordt vervolgd…

De ad hoc werkgroep werkt verder aan volgende thema’s in verband met medische beslissingen aan het levenseinde:

Ethische en vormende: procesbegeleiding hoe de verpleegkundige tot besluitvorming terzake komt, niet alleen bij euthanasie, maar ook bij andere MBL’s, is zeer belangrijk. Er moet nog klaarheid komen over de wijze waarop het ontwikkelen van guidelines of richtlijnen kan samengaan met het doorlopen van een ethisch proces;

Informerende: hoe verpleegkundigen informeren over de ontwikkelde richtlijnen?

8 maart 2006 (met enkele kleine correcties aangebracht op 25 juli 2006)

Is het onnozel, naïef, romantisch, of juist realistisch om te stellen dat we in “onze” welvaartsmaatschappij een aantal stappen terug moeten zetten?  Af en toe een enkele kwaliteitskrant die hierover bericht. Bijvoorbeeld enkele maanden geleden dat er in Wallonië momenteel Brabantse trekpaarden moeten worden ingezet om reuzegrote boomstammen te gaan slepen waar geen machines meer kunnen komen. En dit weekend lees ik dat in Gent schapen worden ingezet als grasmaaiers. Liever daarnaar verwijzen dan naar het artikel een bladzijde verder waarin gewaarschuwd wordt voor politieke “vrouwen op de rand van de glazen afgrond”.

Ik weet niet hoeveel politieke moed het vergt om structureel te kiezen voor arbeidsintensieve jobs, zodat bijvoorbeeld ook laaggeschoolden  kansen maken in deze keiharde samenleving.

Hoe zou het zijn als we ervoor pleiten om meer laaggeschoolden (die hoe langer hoe minder aan de bak komen in een gedigitaliseerde samenleving) opnieuw kansen te geven? Is bijvoorbeeld het werk misschien minder goed gedaan als je twee mannen of vrouwen met grote borstels i.p.v. één man met een stinkende blaasmachine de straten laat kuisen? Of zijn werk, inkomen, zelfrespect,  schonere lucht, en het voortbestaan van de planeet onbelangrijke items op de politieke agenda?  Hoeveel positieve energie zou dit opleveren voor de kwaliteit van ons dagdagelijks leven?

Deze vrijdagvoormiddag dus mee opgestapt in de betoging tegen wachtlijst voor mensen met een handicap. Die bleek niet alleen over wachttijden in de zorg te gaan, maar ook over de te beperkte PAB- ondersteuning. What’s in a name? Een PAB (Persoonlijk Assistentiebudget) is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) u geeft om uw assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren. Heb vandaag nog meer respect voor mensen met een handicap gekregen. Voor Armando Dios bijvoorbeeld, een Groen!e volbloed liedjesgod, geassisteerd door Mieke Vogels (die trouwens ontzettend in mijn achting gestegen is vandaag, zij meent het echt!). Of voor Peter Vanhoutte. Bleek niet onze vriend van vroeger te zijn, de totaalweigeraar (waarvoor eveneens nog steeds veel antimilitaristisch respect), maar wel kandidaat op groen West- Vlaanderen, doof en blind en ontzettend leuk om naar te kijken wegens klaarblijkelijk vol enthousiasme en levensgenot. Ik was te beschroomd (en hij te goed omringd) om hem ondanks reeds onderling gemaild, goeiedag te gaan zeggen. Lieve mensen, laat ons steeds proberen het hart en het verstand open te houden, we zijn allemaal even veel waard!

Het is spijtig dat men voor dit soort zaken nog steeds moet op straat komen. Ik stond er echt niet alleen hoor.

Morgen wordt er in Brussel betoogd tegen de lange wachtlijsten in de verzorgingssector. “Groen! Vlaams Brabant stapt uiteraard mee in deze betoging, ook hier zijn de wachtlijsten verhoogd.  Hoewel we met een cijfer van 149 personen (per 100.000 inwoners) die een dringende, actieve vraag hebben onder het Vlaams gemiddelde liggen, is het getal van 2428 personen geregistreerd  met een actieve zorgvraag in de provincie Vlaams Brabant en Brussel  voor ons onaanvaardbaar hoog.”

300507-3.jpgVorige week hadden Magda Aelvoet en ik de kans om een gesprek aan te gaan met een aantal mensen uit de vzw Leren Ondernemen in Leuven, tijdens hun middagpauze bij een overheerlijke kom zelfgemaakte soep.

Als je echt iets wil doen aan armoedebestrijding, moet je beginnen met goed te luisteren naar de levensverhalen van mensen die in armoede leven. Over de tegenslagen die zij tegen kwamen, eigenlijk al vaak van bij hun geboorte, bijvoorbeeld een slechte gezondheid of invaliditeit, of huurprijzen die ze absoluut niet kunnen betalen (600 euro als ze maar een inkomen hebben van 1000 euro, en dan nog een hoop schulden af te betalen). We dachten zelfs te kunnen vast stellen dat huisvesting geen basisrecht is, maar gelukkig lees ik in Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Maar ook over de hulpverlening was men kritisch, want de mensen zelf krijgen er geen greep op: “als je dom (sic) bent, maken ze daar misbruik van, zo weten we absoluut niet wat er met ons geld gebeurt als er een schuldbemiddelaar of bewindvoerder is aangesteld”. Hoewel een van onze gesprekspartners zichzelf zwak begaafd noemde, kon hij toch heel goed zijn situatie analyseren en een begin van oplossingen aanreiken. Een armoedebeleid kan dan ook enkel zinvol gevoerd worden als men kansarmen en de verenigingen die mensen in armoede samen brengen, beter en intensiever betrekt bij het lokale ociale beleid. En hier verwijs ik graag naar de Decenniumdoelen 2017 Geef armoede geen kans van 9 armoedeorganisaties en sociale bewegingen, en natuurlijk ook naar het partijprogramma van Groen!

Maar het meest werd ik toch geraakt door de woorden en de blik van een jonge vrouw die nadrukkelijk zei dat ze echt niet zag hoe het mogelijk was om een beter leven te krijgen, om uit die armoede te raken, die dus totaal geen hoop meer had. Terwijl haar collega’s al terug aan de slag gingen, vertelde ze me wat ze al allemaal had meegemaakt. Wat zou het goed zijn als wij middenklassers eens systematisch meer tijd maakten om aandacht te besteden aan de verhalen van deze mensen, zodat na een tijdje het licht in hun ogen terug lacht.

dscf0069-2.jpgdscf0072-2.jpg

Vanavond samen met Tie Roefs de eindfolder van Groen! gebust in het stuk tussen de Gemeentestraat en de Een Meilaan. Elke persoon die we zagen, spraken we aan.

De man die net inkopen had gedaan in de nachtwinkel op de hoek van de straat zei dat hij dit jaar wel heel erg twijfelde. Met horten en stoten kwam zijn verhaal eruit. Zijn dochter van 10 was met een blauw oog thuis gekomen van school vandaag. Dat had een lange Somalische jongen gedaan, die haar al maanden pest, en wiens ouders alleen Engels kunnen maar die toch een mooie sociale woning hebben gekregen, inclusief gratis loodgieterswerk als er iets kapot is, terwijl hij alles zelf moet betalen. En op de ronde die hij al 30 jaar doet als treinconducteur wordt de brutaliteit van die vreemden steeds erger.

“En alleen de profiteurs komen naar hier, met het vliegtuig, we worden erdoor overspoeld… Awel dan, politici, doet daar dan iets aan! Nu zien we jullie wel op straat, maar anders zijt ge er niet om te horen wat er echt leeft bij de gewone mens. Ik heb altijd voor de socialisten gestemd, maar nu zijn ze mijn stem kwijt, ik ben het meer dan beu.” En de man weende, hij had verdriet, was erg bitter.

Het had totaal geen zin om hier nu tegen in te gaan, te zeggen dat met de groenen al die problemen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Maar de hulpverlener in mij hoopte toch dat ik door mijn luisterend oor zijn pijn verzachtte en zwarte gedachten kon counteren. Als pedagoog en criminoloog had ik zin om die jongen en zijn ouders (in het Engels, waarom niet) streng toe te spreken en denk ik ook dat het zinvol is om school en eerstelijnshulpverlening in te schakelen (waarna ze hopelijk in staat zijn met een schone lei te herbeginnen en dus een tweede kans krijgen), net zoals we dat doen met blanke jongeren die hun boekje te buiten gaan. En als politica in spe word ik me meer en meer bewust van de complexiteit van het geheel. Politici moeten die knopen (laten) ontwarren, tonen waar er welke verbanden zijn, middelen en mensen voorzien die het sociaal weefsel van onze samenleving continu herstellen.

WELKOM

Heidi Vanheusden

Heidi Vanheusden